Semalt, Google Analytics Referrer Spam-y nädip dolandyrmalydygy barada maslahatlar berýär

Adatça, Google analitik salgylanma spam, hakerler, adatça, ölçeg protokoly diýlip atlandyrylýan Google analitik maglumatlary ýygnamak API ulanyp, Google Analytics hasabyňyza maglumat ibermäge synanyşanda ýüze çykýan spamdyr. Hakyky manyda, bu web sahypaňyza hakyky traffik däl. Şeýle-de bolsa, sahypaňyza haýsydyr bir bot tarapyndan iberilen galp traffik haýyşlary, halamaýan ýa-da halamaýan, ýüz tutmalaryňyzda görkeziler.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braun munuň umytsyzlyga sebäp däldigini aýdýar. Ilki bilen, sahypaňyzyň maksatly gönükdirilmeýändigini bilmelisiňiz. Hakerler diňe galp şahsyýetnamalary döredýärler we size galp traffik isleglerini iberýärler. Şahsy zat däl, ýöne gaty gaharlandyryjy bolup biler.

Google bu meselede kömek bermek üçin başlangyç tapdy. Bar etmeli zadyňyz, administrator interfeýsindäki görnüş sazlamalaryňyza baryp, Bot süzgüçine aşak aýlaň we 'Belli botlardan we örümçilerden ähli hitleri aýyryň' opsiýasyny barlaň. Bu uzak möhletli çözgüt däl, ýöne galp ýüzlenmeler her gün açylar.

Synag edip boljak başga bir çözgüt, ugrukdyryjylary aýyrmak niýeti bilen süzgüçlerdir. Bu, administrator bölümine, soňra bolsa Filtrlere gitmegi öz içine alýar. Bu ýerde salgylanma esasly aýyrmak süzgüji diýlip atlandyrylýan süzgüç gurup bilersiňiz. Bu, süzgüç goşmak düwmesine basmak, omörite görnüşi saýlamak we soňra filtr nagyş bölüminde salgy beriji domen atlaryny ýazmak arkaly gazanylýar.

Şeýle-de bolsa, sahypaňyzy aýyrmak süzgüçleri bilen doly ýükläp bilseňizem, täze ugrukdyryjy domen peýda bolan pursatynda, täze bellikler döretmeli we könelerini pozmaly bolarsyňyz. Mundan başga-da, dolandyrmaly süzgüçleriň sany gaty köp bolup biler.

Bu sorag ýüze çykýar, süzgüçleri awtomatlaşdyryp bilerinmi? Jogap hawa, şol ugra gidip bilersiňiz. Şeýle hyzmatyň gowy mysaly “Referrer Spam Bloker”. Olaryň platformasyny Google Analytics hasaby bilen baglanyşdyrýan, soňra sahypaňyzyň goralmagyny isleýän görnüşiňizi saýlaýanlygy üçin ajaýyp hyzmat. Netijede, pikirleriňize aýyrmak süzgüçleri goşulýar.

Bu özüne çekiji çözgüt bolşy ýaly, kärhana müşderileriniň köpüsi üçin ulanyp bilmersiňiz, sebäbi SaaS hyzmatlaryna üçünji taraplar tarapyndan nädip girip boljakdygy barada berk düzgünleri bar. Häzirki wagtda bolşy ýaly, bu mugt hyzmat, ýöne ahyrsoňunda olar üstünlikleriniň pidasy bolarlar we müşderiňiziň bähbidine bolup bilmejek nyrh modelini durmuşa geçirerler.

Muňa garamazdan, süzgüç diňe şu wagta çenli ýeter we awtomatlaşdyrylan hyzmatlar uzak möhletde ygtybarly bolmaz. Bu maglumatlary ýygnamak açarlaryny galdyrýar. Bu opsiýa bilen maglumatlaryňyz süzülýär we Google analitikleri diňe adaty ölçegleriňize laýyk gelýän söwdany saklar. Spamerleriň täsirine düşmejek özboluşly usul. Mundan başga-da, ony gurmak üçin hiç hili tehniki bilim talap etmezden, ygtybarly we ygtybarlydyr. Bu, Google Analytics hasabyňyz üçin iň oňat warianty edýär.

mass gmail